0903 44 66 22
0905 44 66 88
EN

Obchodné podmienky

Článok I.
Uvod

Spoločnosť S&K Enterprising s.r.o. so sídlom: Račianská 87, 83102
Bratislava, IČO: 45889236  , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.:68077/B, číslo účtu: SK4975000000004025557364– ČSOB. (ďalej len „Poskytovateľ“), ktorá dodáva od  gastronomických a iným zariadení jedlá, nápoje a iný tovar, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky. Záujemca je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objednáva tovar od poskytovateľa. 


Článok II.
Priebeh objednávania a dodávania 

1) Objednávanie prostredníctvom internetu
a) Záujemca prostredníctvom internetovej stránky www.foodtaxi.sk vyplní objednávkový formulár. 
b) Poskytovateľ spätne potvrdí emailom prijatie objednávky a následne zašle ďalší email o akceptovaní, resp. odmietnutí vybavenia objednávky. Poskytovateľ informuje o čase dodania, ktorý je spravidla najskôr o 45 minút.
c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v hotovosti uhradí.
d) Konečná cena sa môže líšiť v počte dodaných obalov. Pri sushi reštauráciach táto položka nie je zahrnutá vôbec, nakoľko objednávky bývajú často zložené na základe individuálnych požiadaviek klienta.
e) Cena za dovoz plati pri objednavke z max. 2 reštaurácií, pri objednávke z viac ako dvoch prevádzok je účtovaný extra poplatok 2,5 €

2) Objednávanie prostredníctvom telefónu
a) Záujemca prostredníctvom telefónnych čísiel 0903/44 66 22 alebo 0905/44 66 88 vykoná objednávku.
b) Poskytovateľ dohodne so záujemcov čas dodania, ktorý je spravidla najskôr o 45 minút. Čas doručenia závisí od doby prípravy jedál v reštauráciách a vyťaženosti poskytovateľa v čase objednávky. Prípadné časové posuny v donáške rieši poskytovateľ individuálne so záujemcom.
c) Poskytovateľ objednávku dodá na požadovanú adresu a záujemca tovar v hotovosti uhradí. 


Článok III.
Práva a povinnosti Záujemcu

1) Záujemca má právo na dodávku objednaného tovaru v súlade so Všeobecnými podmienkami.
2) Záujemca má právo na riešenie reklamácie v súlade so Všeobecnými podmienkami.
3) Záujemca má právo objednávku zrušiť do 10 minút od zadania objednávky.
4) Ak záujemca objednávku zruší po danej lehote, jedlo/tovar mu bude doručené s pokladničným blokom ako pri bežnom postupe a bude od záujmca požadovaná úhrada za objednávku.


Článok IV.
Práva a povinnosti Poskytovateľa

1) Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie hygienických noriem počas prepravy. 
2) Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody, ktoré by záujemcovi prípadne vznikli v dôsledku nekvality zo strany reštaurácií.
3) Poskytovateľ má právo na úhradu objednanej služby.


Článok V.
Reklamácie

1) Poskytovateľ venuje maximálnu pozornosť spokojnosti zákazníka a každú reklamáciu zaznamenáva a vyhodnocuje. 
2) Poskytovateľ nemôže z hygienických dôvodov kontrolovať kvalitu a iné rozdiely v doručených jedlách dodávaných v termoobaloch, ktoré pripravila reštaurácia. 
3) Prípadné reklamácie kvality a množstva jedál, oznámte prosím na telefónne čísla 0903/44 66 22 alebo 0905/44 66 88, kde vykonáme maximum pre vyriešenie Vašej reklamácie.
4) V prípade akýchkoľvek iných skutočností, ktoré by narúšali Vašu spokojnosť, nás neváhajte kontaktovať počas prevádzkových hodín telefonicky na 0911 644 003 alebo mailom na foodtaxi@foodtaxi.sk. 
5) V prípade, že nedokážeme vyriešiť Vašu reklamáciu okamžite, budeme Vás kontaktovať najneskôr nasledujúci pracovný deň. 


Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Záujemca týmto dáva súhlas na prípadné spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje nepodávať údaje a informácie získané v rámci vzájomnej spolupráce tretím osobám.
3. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2018.
4. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne, úplne alebo sčasti, upraviť, zmeniť, doplniť alebo zrušiť VOP, s čím Záujemca súhlasí.
5. Nové Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetovej stránke www.foodtaxi.sk
6. Objednávky obsahujúce alkoholické nápoje, pre osoby mladšie ako 18 rokov nevybavujeme.